top of page

KMD BEAUTY STORE ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เตียงสระผม เก้าอี้เสริมสวย เก้าอี้บาร์เบอร์ กระจกทำผม เก้าอี้ช่างทำผม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

การขอคืนสินค้า

สามารถส่งคืนสินค้าได้ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากคุณได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ
ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง 
บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่ บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

      - สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การใช้งานผิดประเภท สินค้าที่เกิดการสึกหรอจากการใช้งานปกติ สินค้าที่ประกอบผิดวิธี และสินค้าที่ชำรุดเสียหายหลังได้รับสินค้า หรือดัดแปลงให้ต่างจากเดิม

กรณีเปลี่ยน / คืนสินค้าภายใน 14วัน สินค้าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

      - สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ผ่านการประกอบและยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

      - สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

      - ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้

กลุ่มสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

     - กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ สั่งผลิต

     - กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ

     - สินค้าตัวโชว์

     - นำ้ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิด เช่น สีทาเล็บ น้ำยาดัดผม นำ้ยายืดผม แชมพู ครีมนวนผม เป็นต้น

ช่องทางการเปลี่ยน / คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทางฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์ที่ kmdstore.kmd@gmail..com หรือ call center 0818948890

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยจ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 15 วันหลังจากบริษัทฯได้รับเอกสารการคืนเงินของลูกค้าครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ในการขอรับคืน

1.สำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้อง(สำเนาต้องตรงตามชื่อที่ออกใบเสร็จรับเงิน)

2.ในกรณีจ่ายเงินคืนเข้าทางบัญชีธนาคาร ใช้สำเนาหน้าเล่มสมุดบัญชีออมทรัพย์พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง / ใบกรณีคืนเงินผ่านบัตร ใช้สำเนาบัตรเครดิต(เฉพาะด้านหน้าบัตร)พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

bottom of page